O naší mateřské škole Mozaika

Naše mateřská škola má 2 budovy:

  • 5 tříd (ulice Sídlištní)
  • 2 třídy odloučené pracoviště (ulice Pravoslava Veselého)
Provoz MŠ je od 6,00 do 16,00 hod.
Školné pro školní rok 2023/2024 je 600,- Kč.

 

Zdravá mateřská škola MOZAIKA

Naše mateřská škola je přijata do celostátní sítě projektu Zdravá mateřská škola. Spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem Praha, garantem evropského programu Škola podporující zdraví. Mateřská škola má vypracováno vlastní školní kurikulum, zaměřené na podporu zdraví.

Děti jsou zařazeny do věkově smíšených tříd, učí se žít ve skupině, kde je nutné vzájemně se respektovat. Každá třída má svůj symbol, u kterého děti navozují a rozehrávají situace a řeší problémy, prožívají pocity radosti, kamarádství, vyjadřují své názory a nápady.

Při vzdělávací činnosti je upřednostňováno prožitkové učení - zásada "být při tom" - mít možnost slyšet, vidět, dotýkat se, prožívat.

Děti pracují s pravidly, která si vytváří samy pod vedením paní učitelky a jsou vyjádřena piktogramy na stěnách v jednotlivých třídách. Pravidla napomáhají k tomu, aby dítě, které končí docházku do mateřské školy mělo takovou základní zásobu zkušeností a prožitků, dovedností a návyků, postojů a vědomostí, díky niž je připraveno na bezproblémový nástup do základní školy.

Smyslem je, aby všechny děti naší mateřské školy přirozenou a tvořivou hrou beze stresů a zbytečného poučování porozuměly okolnímu světu, naučily se samostatnosti, uměly být relativně tolerantní a uplatnit svou vlastní iniciativu.

Snažíme se o vytvoření kvalitního, pohodového prostředí bez stresů s dostatkem aktivit pro harmonické rozvíjení dětské osobnosti, kam budou chodit rádi nejen děti a učitelé, ale i jejich rodiče a blízcí.