Registrační čísla přijatých dětí od 1. 9. 2022

 

 

S/51       S/24       P/37       S/33

 

S/53       S/42       P/40       S/49

 

P/55       P/14       S/17       S/32

 

S/6         S/54      S/8         S/46

 

P/26       S/3         S/27       S/7

 

P/31       P/38       S/5         S/47

 

P/29       S/13       S/15       S/44

 

S/19       S/34       P/57       S/16

 

P/50       P/30       S/1         S/45

 

P/56       S/2         S/4         S/35

 

S/11       S/28       P/12       P/43

 

 

Zápis dětí

 

 do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace na školní rok 2022/2023

 

probíhá od úterý 10. 5. 2022 do středy 11. 5. 2022

 

od 8:00 do 15:30 hod. v budově MŠ Sídlištní 3993/4

 

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a občanský průkaz. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy www.ms-mozaika.cz nebo si jej vyzvednout na budově Sídlištní 4 i na budově Pravoslava Veselého od 2. května 2022. Do žádosti uveďte datum přijetí dítěte ke dni 1. 9. 2022.

 

Na webových stránkách jsou uvedena i kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Rodiče u zápisu získají informace o mateřské škole, dozvědí se bližší informace o podmínkách přijetí svého dítěte do mateřské školy.

 

Po zápisu Vašeho dítěte se můžete jít podívat do třídy

 

„Kamarádi od včelího úlu“. Těšíme se na Vás i Vaše děti.

 

 

 

Pořadí zapsaných dětí se stanoví až po ukončení zápisu podle „Kritérií přijetí“.

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

 

Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.

 

 

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Kritéria přijetí dětí

 

do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

 

pro zápis na školní rok 2022/2023 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

 

 

 

 

 

kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

bydliště dítěte

 

Věk dítěte

skupina pro přijetí      (číslo kritéria)

Hodonín

místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2022. Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.

1

 

 

Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2022.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

2

 

 

Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2022.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

3

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, jehož sourozenec již do MŠ Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2022-2023.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019.

4

nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

Dítě ve věku 3 – 7 let, které nemá místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019.

5

 

   

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2022, jehož sourozenec již do MŠ Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace dochází a bude pokračovat v docházce i ve šk. r. 2022-2023.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019.

6

 

 

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 12. 2022.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019.

7

 

   

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději do 31. 8. 2023.

Datum narození dítěte od 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020.

8

Jiná obec

 

Dítě, jehož bydliště je jiné než Hodonín. Při určení pořadí dětí se postupuje analogicky s výše uvedenými kritérii 1–9.

9

 

 

 

Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání děti ve věku od dvou do zpravidla 6 let (v souladu s §33 a §34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Od 1. ledna 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dosáhnou pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon). Podle § 34 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Od 1. září 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

Od 1. září 2018 se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon).

 

 

 

Při přijímání dětí není rozhodující, zda rodiče jsou zaměstnaní, OSVČ nebo nezaměstnaní.

 

V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve skupině pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě nebo více dětí se shodným datem narození a kritériem, na obsazení zbylých volných míst se bude losovat. Losování proběhne v předem určený den. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zaměstnance MěÚ Hodonín, odboru sociálních věcí a školství. Losovací čísla budou shodná s číslem registračním, které je uvedeno na žádosti dítěte o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.

 

 

 

Při přijetí dítěte v průběhu školního roku a o přijetí dítěte podle §16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon, rozhoduje ředitelka MŠ v souladu s §34 odst. 6 a 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, školský zákon.

 

 

Zápis dětí pro děti z Ukrajiny

 

do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

 

na školní rok 2022 – 2023

 

pro děti z Ukrajiny:

 

·      kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

·      kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince.

 

 

 

se uskuteční 15. června 2022 v době od 8:00 do 15:00 hod. v budově MŠ Sídlištní 3993/4

 

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, rodný list dítěte a vízový štítek nebo cestovní pas. Tiskopis žádosti si mohou stáhnout na webových stránkách školy

 

www.ms-mozaika.cz nebo si jej vyzvednout na budově Sídlištní v ředitelně školy.

 

 

 

Зарахування дітей для дітей з України

 

Дитячий садок Мозаїка Годонін, Сідліштні 3993/4, додаткова організація

 

на 2022-2023 навчальний рік

 

 для дітей з України:

 

• яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

 

• яким було надано візу понад 90 днів, для перебування в Чеській Республіці, яка тепер автоматично за законом вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Це підтверджується виданою візовою наклейкою або штампом у паспорті.

 

Це не стосується інших іноземців .

 

 

 

відбудеться 15 червня 2022 року з 8:00 до 15:00 в будівлі дитячого садка Sídlištní 3993/4

 

Батьки повинні принести заповнену заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти з довідкою лікаря, свідоцтвом про народження дитини та візовою наклейкою чи паспортом. Форму заявки можна завантажити на веб-сайті школи www.ms-mozaika.cz або забрати в будівлі Кооперативного кварталу в штаб-квартирі школи.

 

800x600 Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

  Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

 

 

Kritéria přijetí dětí

 

do Mateřské školy Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

 

pro zápis na školní rok 2022/2023 s datem přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

 

pro ukrajinské děti

 

 

 

 

 

bydliště dítěte

Věk dítěte

skupina pro přijetí      (číslo kritéria)

Hodonín

Místo pobytu v příslušném školském obvodu

Dítě ve věku 5 - 7 let, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2022. Datum narození dítěte od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.

1

 

Dítě ve věku 4 – 5 let, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2022.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

2

 

Dítě ve věku 3 – 4 roky, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2022.

Datum narození dítěte od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

3

 

 

 

V přijímacím řízení se postupuje v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí, přičemž se přednostně přijímají ty děti, které splňují kritéria pro zařazení do skupiny pro přijetí s nejnižším možným pořadovým číslem a to až do okamžiku obsazení všech míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení. V případě, že ve skupině pro přijetí se nachází více dětí než je počet volných míst, na něž jsou přijímány děti v tomto přijímacím řízení, přijímají se přednostně starší děti. V případě, že by byly přihlášeny dvě nebo více dětí se shodným datem narození a kritériem, na obsazení zbylých volných míst se bude losovat. Losování proběhne v předem určený den. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti zaměstnance MěÚ Hodonín, odboru sociálních věcí a školství. Losovací čísla budou shodná s číslem registračním, které je uvedeno na žádosti o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání.

 

Tím je stanoveno celkové pořadí dětí, o jejichž přijetí k předškolnímu vzdělávání je žádáno v tomto přijímacím řízení.

 

 

 

Uvedený zápis je pro děti:

 

·         kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

·         kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince.

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

 

Дитячий садок Мозаїка Годонін, Сідліштні 3993/4, додаткова організація

 

для зарахування на 2022/2023 навчальний рік з датою вступу дитини до дошкільної освіти з                1 вересня 2022 року

 

для українських дітей

 

 

 

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

 

ДИТЯЧИЙ ВІК

 

ГРУПА ПРИЙОМУ ДИТИНИ (номер критерію)

Годонін

Місце проживання у відповідному шкільному районі

Дитина віком 5 - 7 років, яка досягне 5 років не пізніше 31 серпня 2022 р. Дата народження дитини з 1 вересня 2015 р. по 31 серпня 2017.

1

 

Дитина віком від 4 до 5 років, яка досягне 4 років не пізніше 31 серпня 2022 року.

Дата народження дитини з 1 вересня 2017 р. по 31 серпня 2018.

2

 

Дитина віком 3-4 роки, яка досягає 3 років не пізніше 31 серпня 2022 року.

Дата народження дитини з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року.

 

3

 

 

 

Процедура прийому здійснюється відповідно до вищезазначених критеріїв прийому дітей, віддається перевага тим дітям, які відповідають критеріям зарахування до групи прийому з найменшим можливим порядковим номером, доки не будуть заповнені всі місця, куди приймаються діти. У випадку якщо заяв на прийняття дітей до садочка більше, ніж кількість вільних місць, на які зараховуються діти за цією процедурою прийому, в першочерговому порядку приймаються діти старшого віку. У разі реєстрації двох або більше дітей з однаковою датою народження та однаковими критеріями, для заповнення решти вакантних місць буде проведено жеребкування. Розіграш вільних місць відбудеться у заздалегідь визначений день. Жеребкування проведе директор школи в присутності працівника Годонінського міського управління, відділу соціальної роботи та освіти. Номери лотереї будуть збігатися з реєстраційним номером, який вказано у заяві про зарахування дитини до дошкільної освіти.

 

Цим визначається загальний порядок прийому дітей у дошкільну освіту за даним порядком прийому.

 

 

 

Запис для дітей:

 

• яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту.

 

• яким було надано візу для перебування в Чеській Республіці понад 90 днів,  яка тепер автоматично вважається за законом візою для іноземців з тимчасовим захистом. Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

 

Це не стосується інших іноземців.

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account