Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Podrobný popis projektu

Název projektu

Zkvalitnění logopedické prevence v MŠ Mozaika Hodonín využitím netradičních pomůcek a interaktivních programů

Anotace projektu

Zajištění obou pracovišť MŠ moderními pomůckami pro řečovou výchovu:

  • vybavení audio přístroji a interaktivní tabulí, počítačovými programy: interaktivní přístroje a programy budou využívány v oblasti logopedické prevence k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti všech dětí, zejména pak při individuální práci logopedických asistentek
  • dovybavení tříd obrázkovými logopedickými pomůckami: pomůcky budou sloužit pro denní nabídku činností dětem k logopedické prevenci u všech dětí, zejména však při individuální logopedické péči logopedických asistentek u dětí s řečovou nedostatečností

Vymezení aktivit, které bude projekt realizovat

Projekt bude realizovat aktivity pro rozvoj vnímání, paměti, myšlení a řeči u předškolních dětí zaměřené na odstranění opožděného vývoje řeči, vývojovou dysfázii a specifické poruchy učení, dále cvičení percepce, porozumění mluvené řeči.

Realizace projektu předpokládá zajištění vybavení pracovišť moderními pomůckami pro řečovou výchovu v mateřské škole – logopedické pomůcky do tříd a vybavení MŠ počítačovou technikou s výukovými programy:

  • Interaktivní tabule, která využívá doteku v ploše, posiluje tak funkce mozkových hemisfér dětí při propojení práce „oko – ruka“. Vybrali jsme interaktivní set QOMO KIDZBOARD, který je přizpůsoben na míru předškolním dětem. (Velikost a ergonomie je vhodná pro děti od 3 let, tabule má zaoblené rohy, anti-reflexní matný povrch pro běžně osvětlenou místnost, povrch tabule je plně a trvale magnetický a je plně popisovatelný suchým fixem, lze na něj použít běžné magnetky či magnetické fólie i běžný fix stíratelný za sucha. Tabule nabízí jednoduché intuitivní ovládání, vhodné pro děti předškolního věku. Záruka 6 let. Samostatně jsou k tabuli nabízeny programy (v češtině, volně šiřitelné).
  • Digitální záznamník chceme využít ve všech třídách jako netradiční obohacení vzdělávacího procesu v oblasti logopedické prevence. Možnosti digitálních záznamníků zvuku jsou široké, lze je využít motivačně jak při individuální práci pedagoga s dítětem tak i při společných vzdělávacích činnostech.
  • Obrázkové logopedické pomůcky „Jazyk a řeč“ – počítáme se zakoupením souborů Slova a věty, Pohádky, Výuková obrázková kvarteta I a II a soubor Rozlišování hlásek ve slově.
  • Počítačové programy – Mentio - hlas, Brebta a hry Chytré dítě – jedná se o programy pro logopedy. Mentio lze využít pro práci u dětí s jazykovými nebo řečovými poruchami, program je vhodný pro děti s afázií.